Juni 2020

Laboratoriet utökar ackrediteringen

med två metoder

Vi har nu utökat vår ackreditering inom Kemi och Miljöteknik till att omfatta provningsmetoderna analys av kemisk sammansättning av stål samt analys av förekomst av asbest i fasta material.

Safe Control Materialteknik AB är ackrediterat enligt SS-EN ISO 17025. Företaget är sedan lång tid tillbaka ackrediterat för mekanisk provning, metallografiska undersökningar och korrosionsprovningar.

Vi är ett av få fristående och oberoende laboratorium i Sverige som är ackrediterat.

Catarina Wernlund, Marknadschef:
- För våra kunder skapar vi en större trygghet i och med att en ackreditering garanterar tillförlitlighet när det gäller analyser och provsvar. För oss blir ackrediteringen ett sätt att visa kvalitet och vår kompetens och därigenom kan vi bevara och stärka vår konkurrenskraft.

Ackreditering: Analys av kemisk sammansättning av stål

Analys av kemisk sammansättning utförs för kvalitetssäkring av ett material om det motsvarar angivna krav i olika sammanhang, till exempel vid leveranskontroller, tillverkning av produkter, inför svetsning av material, för analys av material i äldre konstruktioner samt i samband med haveriundersökningar.

Med hjälp av en optisk emissionsspektrometer (OES) kan vi analysera ett metalliskt material med avseende på dess kemiska sammansättning. Genom en kalibrering av instrumentet med en mängd kända certifierade referensmaterial, visar analysen halterna av de ingående elementen, exempelvis kol, kisel, krom och nickel. Resultatet kan sedan jämföras mot en standard eller ett certifikat för att se om materialet uppfyller särskilda krav.

Mer information om analys av kemisk sammansättning »

Ackreditering: Kvalitativ asbestanalys i fasta material

Analys av förekomst av asbest utförs för att fastställa huruvida ett material innehåller hälsovådliga, cancerogena asbestfibrer. För att trygga en säker arbetsmiljö ska en inventering, med avseende på miljö- och hälsofarliga ämnen, göras innan en renovering eller rivning påbörjas. Om ett material visar förekomst av asbest får det ej bearbetas eller rivas, utan tillstånd av Arbetsmiljöverket, på grund av risken att man frisläpper de farliga fibrerna. Material som innehåller asbestfibrer skall deponeras som farligt avfall.

Vid analys används ett polariserat ljusmikroskop med faskontrast (PLM). Vid den mikroskopiska undersökningen av ett material (kakel med fix och fog, mattor med lim, isolering, väggplattor, med mera) analyseras provet med avseende på förekomst av fibrer. Asbestfiberns speciella utseende och egenskaper kan fastställas med hjälp av specifika inbäddningsvätskor med ett bestämt brytningsindex för varje asbestsort.

Mer information om asbest och asbestanalyser »

Vad är ackreditering?

Ackreditering är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning inom EU. Enligt EU ska varje land ha ett nationellt ackrediteringsorgan som är utsett av landets regering. Det svenska organet är SWEDAC.

I Sverige är det laboratorier, certifierings- och kontrollorgan som bedömer varor och tjänster, vilka uppfyller lagstiftningens standardkrav som blir ackrediterade. För att kunna lita på att bedömningarna görs på ett oberoende och kompetent sätt utfärdar SWEDAC ackrediteringar och har tillsyn över dem.

Mer information om Safe Control Materialtekniks kvalitetssystem och ackrediteringsomfattning »

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.