5 mars 2016

Varför skadeundersökning?

En skadeundersökning syftar till att hitta orsaken till en uppkommen skada eller haveri för att därefter kunna rekommendera lämpliga åtgärder och förändringar, för att haveriet eller skadan inte ska upprepas och därmed undvika produktionsstopp, materialskador eller olyckor.

På Safe Control arbetar vi bland annat enligt den så kallade silver-bullet theory, det vill säga att bibehålla ett öppet sinne och inte fokusera på den mest troliga eller lättillgängliga orsaken.

Skador och haverier är ofta mångfacetterade och kan bero på många olika orsaker, till exempel utmattning, korrosion, defekter, värmepåverkan, materialval, miljö och överbelastning.

Haveri- och skadeundersökningar omfattar metallografi, kemiska analyser och mekanisk provning, beroende på typ av skada eller haveri.

Vill du veta mer om skadeundersökningar?
Kontakta Lars Andersson på 031-65 64 86 eller lars.andersson@safecontrol.se.

Safe Control Boiler Service - inspektion av ångpannor

Inspektion av ångpanna.

Safe Control Boiler Service, som är ett systerföretag till Safe Control Materialteknik, utför all nödvändig teknisk support och service för alla typer av ångpannor. Boiler Service är specialiserade på sodahuspannor och kraftpannor av bubblande bäddtyp. Huvuddelen av verksamheten består av inspektion och pannor samt assistans under de årliga översynerna, med reparations- och svetsprocedurer, konstruktionsöversyn, processöversyn, tillverkningsövervakning, säkerhetsarbeten.

Safe Control erbjuder ett unikt know how i och med att vi med vårt kompletta laboratorium kan undersöka materialprover från det metallografiska och panntekniska perspektivet samtidigt.

Paul Praszkier, ansvarig för Safe Control Boiler Service:
- Även med noggrant utförda inspektioner och gott underhållsarbete kan man aldrig garantera att material inte går sönder under drift. Om detta inträffar är det av yttersta vikt att pannan snabbt och korrekt repareras och sätts i drift.

Paul vill lyfta fram hur viktigt det är att göra en ordentligt haveriundersökning:
- Många haverier är systematiska och upprepas om huvudorsaken inte är eliminerad. Vi på Safe Control rekommenderar därför alla våra kunder att utreda alla haverier, speciellt första gången de inträffar. För att uppnå hög tillgänglighet av enheterna är det av yttersta vikt att huvudorsakerna till felen elimineras helt, istället för att eliminera temporära symptom när de väl dyker upp.

För mer information om Safe Control Boiler Service, kontakta Paul Praszkier på telefon 031-65 64 70, paul.praszkier@boilerservice.se.

Nästa frukostseminarium

Vårt nästa frukostseminarium kommer hållas senare under våren och handlar om just skade- och haveriundersökningar. Håll utkik i din inbox efter vår inbjudan!

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.