19 september 2018

Nu är tiden för radonmätning här

Radon (Rn) är en radioaktiv ädelgas, som i sig inte är farlig, det är produkten av sönderfallet, så kallade "radondöttrar", som är hälsofarlig och ökar risken för lungcancer. I dag uppskattas runt 400 000 svenska bostäder ha högre radonhalter än de gräns- och riktvärden som gäller.

Radon finns i praktiken i all jord under marken, olika typer av mark (berggrund, jord) avger olika halter av radon till markluften. Blåbetong kan också avge radongas. Provtagning är det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten insjuknar omkring 500 personer i lungcancer per år där radon i inomhusluften tros vara orsaken.

Radonmätning i luft

Den bästa perioden på året att utföra en radonmätning är under den så kallade eldningsperioden, det vill säga mellan 1 oktober och 30 april.

Korttidsmätning
Innebär 7 dagar och ger ett rådgivande resultat.

Långtidsmätning
Varar under minst 2 månader, gärna 3 månader, för att få fram ett årsmedelvärde.

Radonpuckar
Puckarna har ett bäst före-datum, därför ber vi er att kontakta oss så att vi kan beställa hem dessa.

Inomhusluften
Den främsta orsaken till förekomst av radon i inomhusluften är markluft som tränger in genom grunden eller källarens otätheter.

Radon kan även avges från byggmaterial - ett exempel är blåbetong som kan bilda radon i en sådan mängd att radonhalten inomhus kan överstiga riktvärdet för inomhusluft. Den blåaktiga färgen kommer från alunskiffer som blandats i betongen. Mängden uran i alunskiffer kan variera, beroende på var den har brutits, därmed kan blåbetongen avge olika mängder radon.

Åtgärder bör vidtas om radonvärdet överstiger 200 Bq/m³, som fastställts av Folkhälsomyndigheten.

Dricksvatten
Radon kan även förekomma i dricksvatten, främst från kallkällor och borrade brunnar. Att dricka vatten med radon bedöms inte utgöra någon större hälsorisk, däremot övergår radonet från vattnet till inomhusluften.
Mer information om brunnsvattenanalyser »

Vill ni beställa radonpuckar?
Ring Sandra Johansson på 031-65 64 88 så hjälper hon er med mer information och beställning.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.