11 oktober 2018

Vi gillar svets!

Safe Control gillar svets

Kontroller av svets och svetsförband är en av våra mest förekommande analyser och provningar inom Materialteknik.

Anledningen till att man kontrollerar svets och svetsförband är för att kvalitetssäkra grund- och tillsatsmaterial inför svetsning samt att svetsförbandets egenskaper inte har försämrats vid svetsning. Safe Control genomför förstörande provning av material och svetsförband med hjälp av mekanisk provning, kemisk analys samt metallografiska undersökningar.

Mekanisk provning
Den mekaniska provningen utförs på grundmaterial, tillsatsmaterial och på svetsförband. I provningen kontrolleras svetsförbandets draghållfasthet, slagseghet, bockbarhet och hårdhet.

Kemisk analys
För att få en bedömning av ett specifikt materials svetsbarhet genomförs en analys av materialets kemiska sammansättning. Analysen utförs med en optisk emissionsspektrometer (OES). Kontroll genomförs av svetsens materialkvalitet efter svetsning. Även vid så kallad "cladding", påläggssvetsning, är det intressant med analys av kemisk sammansättning. Där materialet har krav på korrosionsbeständighet utför vi korrosionsprovning  enligt specifik standard.

Metallografiska undersökningar
De metallografiska undersökningarna genomförs på snitt tagna från svetsförband. Med hjälp av makroskopiska undersökningar kontrolleras svetsfogarna. Hårdheten i svetsförbandet kontrolleras i grundmaterial, HAZ och svets för att säkerställa att hårdheten uppfyller kraven i aktuella standarder.

På vissa materialkvaliteter finns det också krav på att utföra mikroskopisk undersökning. Vid de fallen undersöks grundmaterial, HAZ och svets med avseende på dess struktur och defekter samt mätning av ferrithalt.

Svetsarbete

- En viktig del i vår provningsverksamhet är att ha en öppen dialog med uppdragsgivaren, understryker Johan Ageryd. Många kunder vill vara delaktiga i provningen och bidra med att lösa eventuella frågetecken direkt. Hos oss är dörrarna alltid öppna!

Lars Andersson, ansvarig Metallografi, tillägger:
- Med vår långa erfarenhet kan vi ge råd, vägledning och konstruktiva förslag. Vi brukar fråga: "Har du tänkt på...?" Vi genomför även skadeutredningar i samband med haverier där svetsrelaterade problem kan vara en del av orsaken.

På frågan om hur verksamheten kan komma att utvecklas i framtiden, svarar Lars Andersson:
- I takt med pensionsavgångar och nya generationer ute på företagen ser vi att våra kunder kan komma att behöva en bredare tjänst med mer rådgivning, något som vi är väl förberedda på. Det är så vi arbetar idag och vill fortsätta med framöver.

Tänkbara svetsdefekter

- Formavvikelser
- Bindfel
- Porositet
- Rotfel
- Slagginneslutningar
- Sprickor (kall-, varm-, stelningssprickor)

Provning av svetsprocedur

Slagseghetsprov uttaget från svetsprocedur.

Vill du veta mer om mekanisk provning av svetsförband och kvalitetssäkring av material?

Mekanisk provning
Harald Fredriksson, telefon 031-65 64 98

Kvalitetssäkring av material
Johan Ageryd, telefon 031-65 64 94

Mer information
Mer om Kvalitetssäkring av metalliska material »
Provning av svets och grundmaterial »

Företagsinterna seminarier och utbildningar

Utbildningsavdelningen introducerar nu företagsinterna seminarier och utbildningar inom vårt verksamhet-och kompetensområde.

Det innebär att ni som företag själva kan, förutom önskat ämne, även bestämma tidpunkt, plats och antalet deltagare.

Vi erbjuder utbildningar och seminarier

Om ni väljer att ha seminariet i våra lokaler finns det möjlighet att ha en praktisk del i vårt laboratorium, exempel på det är IWS-utbildning eller Granskning av WPS.

Seminarierna baseras på våra utbildningar men är kortare, ca två timmar, de är en ”light” version av en utbildning. Under året har vi genomfört några företagsinterna seminarier om asbest vilka har varit mycket uppskattade.

Vill du veta mer?
Mer information finner du här »

Vill du boka in ett företagsinternt seminarium eller en utbildning?
Skicka ett mail till anmalan@safecontrol.se eller kontakta Veronica Orvheden på telefon 031-65 64 95.

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial. Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.