14 november 2019

Möt en av våra uppdragsgivare: Nadja Taghat

Nadja Taghat är VD för Västsvenska Miljökonsult AB, vars verksamhet är inriktad på miljöinventeringar och miljöprovtagning av byggmaterial och mark vid renoveringar och rivningar. Nu senast av den, för oss västkustbor, legendariska nöjeslokalen Oscars på Marstrand.

Vi ställde några frågor till Nadja under ett av hennes besök hos oss.

Varför gör man en miljöinventering?
- Det primära syftet är att kartlägga hur mycket farligt avfall en rivningsåtgärd kan innebära. En miljöinventering fastställer vilka olika material en byggnad innehåller och vilka som kan vara hälso- och miljöfarliga. Finns det farliga ämnen anger miljöinventeringen vilka åtgärder som behöver vidtas för att dessa inte ska spridas och vilka föreskrifter som finns kring hanteringen.

Hur går en miljöinventering till?
- Miljöinventeringen inleds med en kartläggning av den aktuella byggnaden i form av grundritningar, uppgifter om ombyggnationer och annan information om fastigheten, till exempel vilka verksamheter som har funnits i byggnaden tidigare som kan ha kontaminerat material i byggnaden.

- Denna "skrivbordskartläggning" kompletteras med en okulär besiktning på plats. Finns det misstanke om förekomst av miljöfarliga ämnen som asbest, PCB, tungmetaller med mera, tar man prover för analys hos ett laboratorium.

- När väl rivningsarbetet är igångsatt kan en kompletterande inventering/provtagning behövas. Den första miljöinventeringen genomförs oftast då en verksamhet fortfarande pågår, där man ibland inte kan ta förstörande provtagning eller kontrollera dolda byggmaterial. Under själva rivningsarbetet finns det en stor risk att påträffa dolda byggmaterial, som man behöver få analyserade. Finner man asbest mmåste en sanering genomföras innan rivningsarbetet kan fortsätta.

Vad är ett typuppdrag för Västsvenska Miljökonsult?
- Vi genomför huvudsakligen kompletterande miljöinventeringar. Dessa inventeringar görs oftast under flera tillfällen eftersom man river lite i taget.

Hur kommer det sig att du valde denna yrkesinriktning och varför startades Västsvenska Miljökonsult?
- Efter gymnasiet ville jag in byggbranschen, jag har alltid varit praktiskt lagd. Jag tyckte att miljöområdet var spännande och dessutom framtidsinriktat och det ledde mig till en utbildning till Miljösamordnare. När det var dags för praktik ringde jag rivningsentreprenören Hål i Betong här i Göteborg och tjatade mig till en praktikplats. Det gick så bra att jag efter utbildningen blev erbjuden en anställning.

- I januari 2018 avknoppades miljöinventeringsverksamheten till det nystartade Västsvenska Miljökonsult där jag fick möjligheten att utvecklas i min yrkesroll, så det passade mig jättebra. Idag har jag ett stort samarbete med Hål i Betong som ofta kommer i kontakt med miljö- och hälsofarliga ämnen i samband med nya projekt. Företaget består idag, förutom av mig, även av Åsa Stohr som är miljökonsult.

Özkan Özel tar emot Nadja Taghats miljöprov för registrering

Vad är viktigt när det gäller provningslaboratorium?
- Det är ackrediteringen, kompetensen och den geografiska närheten.

Är det något speciellt du uppskattar i samarbetet med Safe Control?
- Det är den personliga kontakten och engagemanget. För mig är det viktigt att kunna ha en dialog med personen som har utfört analyserna, kunna diskutera och få svar på frågor. Dessutom är atmosfären på företaget mycket välkomnande, ja rentav hemtrevlig.

Vi tackar Nadja för pratstunden och önskar henne och Västsvenska Miljökonsult fortsatt lycka till!

Bild: En av våra kemister, Özkan Özel, tar emot Nadjas miljöprov för registrering.

Lär dig mer om miljöinventering hos Safe Control
Anmäl dig idag till vår tvådagarsutbildning i ämnet Miljöinventering, den 26-27 februari 2020.
Läs mer om utbildningen »

BRIS - en hjärtesak för Safe Control

Bris är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Allt arbete som Bris gör utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och syftar till att stärka varje barns rättigheter.

Bris ingår i CHI (Child Helpline International), ett globalt nätverk som finns i 142 länder. Tillsammans tar nätverkets 183 hjälplinjer emot över 14 miljoner kontakter per år för barn och unga som är i behov av stöd och skydd. Bris är den enda svenska organisationen med medlemskap i CHI.

I Bris årsrapport framgår det att allt fler barn och unga kontaktar Bris i Sverige. Man pekar speciellt på tre områden:

Barns utsatthet i vardagen ökar: Ökade vittnesmål om våld, övergrepp och kränkningar.
Det är en ökning på 48 procent, där fler kontaktar Bris angående mobbning. Bris ser att trygghetsarbetet i skolan därför behöver stärkas.

Den psykiska ohälsan är utbredd och allvarsgraden i samtalen ökar.
Under åren 2016-2018 har Bris haft över 28 000 kontakter med barn och unga som sökt stöd på grund av psykisk ohälsa. En röd tråd i samtalen är svårigheten att få hjälp. Här krävs snabba politiska reformer, stärkta tidiga insatser och stöd för de barn och unga som mår dåligt här och nu. 

Tilltagande brister i samhällets stöd.
Barn som söker stöd kopplat till samhällets stödinsatser inom socialtjänst, elevhälsan eller BUP har ökat med hela 36 procent. Stödet skiljer sig åt markant beroende på var i landet barnet bor. Bris vill se ett lättillgängligt, likvärdigt och sammanhållet samhällsstöd.

Safe Control Materialteknik stödjer sedan många år det viktiga arbetet som sker inom Bris - de lyssnar, stöttar och stärker barn och unga att hantera sin situation. Vi vet att vårt bidrag gör skillnad!

Är ni också intresserade av att stödja Bris? Bris verksamhet finansieras via insamling från privatpersoner, företagssponsring, stöd från kommuner och olika stiftelser samt medlemsavgifter. På Bris hemsida kan man läsa om de olika alternativ som finns: https://www.bris.se/stod-bris/for-foretag/

Utbildningsprogram 2020

Vårt utbildningsprogram för våren 2020 är fastställt. Säkerställ en plats och anmäl dig redan idag!
Välkommen att bli bättre.

25 februari - Asbest, grund (förmiddag)
25 februari - Asbest, arbetsledning (heldag)
26-27 februari - Miljöinventering

22 april - Materiallära
23 april - Tolkning av materialcertifikat
28 april - Granskning av WPS och svetsdokument

Läs mer om utbildningarna här »

Safe Control Materialteknik vänder sig till företag som har behov av att kvalitetssäkra, analysera eller på annat sätt undersöka ett material. Vi utför provningar, analyser och undersökningar av främst metalliska material samt miljöprovningar på byggmaterial.

Safe Control Materialteknik är ett komplett, fristående och ackrediterat laboratorium som innebär att vi kan tillgodose våra uppdragsgivares skiftande behov.