Kvalitetssäkring av metalliska material

Kvalitetssäkringen innebär att vi kontrollerar om materialet motsvarar angivna krav för standarden och/eller specifika kundkrav samt att vi verifierar certifikatet. Detta sker genom förstörande provningar.

I vårt provningslaboratorium analyseras, undersöks och provas mekaniska, kemiska och strukturella egenskaper samt dess korrosionsbeständighet. Provning utförs i både svetsade material och i grundmaterial, mot gällande nationella och internationella standarder och sker i kontrollerad miljö.

Mekanisk provning, kemiska analyser, strukturundersökningar och korrosionsprovning av ett material eller en produkt är några betydelsefulla verktyg i samband med leveranskontroll samt för att säkerställa en god kvalitet.

Mekanisk provning

När det gäller mekanisk provning har laboratoriet utrustning för dragprovning, bockprovning, tryckprovning, slagprovning, ringprovning och hårdhetsprovning. Från de resultat som erhålls vid den mekaniska provningen kan vi bedöma om de krav som ställs på materialet uppfylls. Dessa krav finns oftast att hitta i den produktstandard som är tillämplig.

De resultat som erhålls efter mekanisk provning visar bland annat materialets draghållfasthet, plastisk deformbarhet, slagseghet (duktilitet), bockbarhet och hårdhet.

Kemiska analyser

Karakterisering av metaller och identifiering av ingående legeringsämnen utförs bland annat med hjälp av optisk emissionsspektrometer (OES) och genom mikroskopering. Laboratoriet utför också kemisk analys i vårt svepelektronmikroskop med energidispersiv spektrometer (SEM/EDS).

Strukturundersökningar

I strukturundersökning av ett material ingår mikro- och makroundersökning av svets- och lödförband, materialkaraktärisering, fasandels-, kornstorleks- och hårdhetsmätning (Brinell, Vickers och Rockwell), mikrostrukturundersökning, studier på nya och avancerade material och vid skadeutredningar och fraktografi: bedömning av brottytor.

Med hjälp av strukturundersökningen kan vi fastställa materialets leveranstillstånd, till exempel om materialet är normaliserat eller anlöpt.

Korrosionsprovning

Korrosionsprovning innebär att ett material utsätts för ett accelerande korrosionsförlopp i förutbestämd miljö under kontrollerade former. Det finns flera metoder för dessa provningar men de mest efterfrågade är interkristallin korrosionsprovning som används för austenitiskt rostfritt stål och nickelbaser samt gropfrätnings-/allmän korrosionsprovning för rostfritt stål.

Kontaktperson

Johan Ageryd
Kvalitetschef
Ansvarig Metallografi
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se