FAQ - miljö

Asbest | PCB | PAH- och markanalys: Asfalt, jord och lera | Vatten

Asbest: Hur tolkar jag analyssvaret?

I Sverige måste material asbestsaneras om det innehåller 1 viktprocent eller mer. När man väl har genomfört en asbestanalys och fått sitt resultat, hur ska man som ansvarig företagare eller privatperson tolka detta?

Nej, materialet innehåller inte asbest.
Vid negativa resultat är det ändå viktigt att tänka på att byggmaterial vid rivning kan damma och att små partiklar/fibrer kan vara hälsovådliga att andas in - använd därför erforderlig andningsmask och se till att ha god ventilation.

Ja, materialet innehåller asbest.
Om man får ett positivt resultat är du som yrkesman skyldig att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket och anlita ett företag med tillstånd av Arbetsmiljöverket att sanera asbest.

Om du som privatperson har tänkt att anlita en hantverkare måste du säkra arbetsmiljön genom att anlita en saneringsfirma, vilken ska ha tillstånd av Arbetsmiljöverket att sanera asbesthaltigt material före arbetet startar.

Asbest: Vad gör man med kläder/tyger?

Man kan inte använda en vanlig dammsugare då filtret inte kan fånga upp de små asbestfibrerna.
En saneringsfirma använder sig av en dammsugare med ett specialfilter där fibrerna fastnar. Påsen försluts och märks sedan upp att det finns asbest i innehållet.

PCB: I vilka produkter finns PCB?

Vi har byggt upp en lista som du hittar här: Här kan PCB förekomma »

PCB: Vad är klorparaffiner?

Klorparaffiner (polyklorerade alkaner, PCA) är miljöfarliga. De återfinns i fogar, färg, plast, gummi och smörjmedel. Läs mer här »

Markprov: Hur mycket jord behövs för analys?

Minst 200 gram.

Notera att om man misstänker att materialet kan innehålla olja bör man hämta ett kärl hos oss som är ämnat för oljebaserade material. 

Vatten: Hur ofta ska brunnsvatten kontrolleras?

Vart tredje år. Om brunnen är borrad bör man även kontrollera radonhalten.

Vattenprover ska inslamlas efter specifika instruktioner och vi rekommenderar därför att ni som provtagare kontaktar oss för att få rätt uppsamlingskärl och korrekta anvisningar för insamling av prov.

Vatten: Vad betyder det om vattnet är otjänligt?

Tjänligt
Vattnet är fullgott som dricksvatten och för övriga hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning
Vattnet har något avvikande sammansättning men bedöms inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Vattnet ligger dock i riskzonen och ogynnsamma förhållanden kan innebära en förändring i sammansättningen som leder till att vattnet blir otjänligt. En begränsad vattenanvändning kan vara nödvändig, exempelvis för barn och känsliga personer.

Otjänligt
Vattnet bör inte användas som dryck eller vid matlagning av någon, då detta kan innebära hälsorisker.

Vad innebär pH-värdet?

Neutralt pH-värde
Neutralt pH-värde ligger på 7-8 i pH på en skala mellan 1 och 14.

Lågt pH-värde
Ett försurat vatten (pH under 6,5) kan skada rörledningar och hushållsmaskiner bland annat. Ett tecken på lågt pH är att ljust hår skiftar i grönt efter att man har tvättat det, detta på grund av kopparutfällning från kopparledningar. Ett lågt pH-värde kan bero på att dricksvattnet har blivit påverkat av ytvatten och ytligt grundvatten på grund av en kalkfattig berggrund, surt regn eller att brunnen är för grund.

Högt pH-värde
Ett basiskt vatten (pH över 10,5) ökar risken för skador på ögon och slemhinnor.

Vatten: Får jag tvätta bilen på min uppfart?

Det kan finnas ett förbud i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna i din kommun.

Vad man bör tänka på är att vid biltvätt riskerar olja, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen att läcka ut i naturen. Det är därför mer miljövänligt att tvätta bilen på en plats avsedd för ändamålet där de farliga ämnena filtreras bort.
Läs mer på vår sida om fordonstvätt »