Vikten av att göra en miljöinventering

Det finns miljö- och hälsofarliga medel och material i våra byggnader. Innan man börjar att riva och renovera är det därför viktigt att göra en inventering/besiktning. 

Det måste finnas en rivningsplan och till den måste en miljöinventering göras. En miljöinventering innebär att man kartlägger vilka material och komponenter som innehåller farliga ämnen och var dessa finns i fastigheten. 

För att inventeringen skall vara fullgod krävs det att inventeraren har mycket kunskap och erfarenhet. 

Farliga ämnen innefattar bland annat asbest, PCB, köldmedier (freon, m.fl.), olja, PAH, kreosot (i tryckimpregnerat trä), arsenik, lättmetaller (bland annat aluminium), tungmetaller (bland annat bly, kvicksilver och kadmium).

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se