PAH

Flera PAH avger en stark lukt och är cancerogena - de påverkar naturen, djur och människor.
Tjärprodukter (tjära, stenkol, bitumen) kan innehålla PAH:er. 

PAH är, enligt Kemikalieinspektionen, den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till idag. PAH har sitt ursprung i förbränning av organiskt material, exempelvis vid skogsbränder, vulkanutbrott, sopförbränning, avgaser från fordon, uppvärmning av hus, matlagning (grillning och rökning), tobaksrökning... 

Förkortningen PAH står för polycykliska aromatiska kolväten (även polyaromatiska kolväten, polyaromater). PAH innebär bland annat cancerrisk, leverskador, försämrat immunförsvar, med mera. PAH:er tas lätt upp genom huden och kan ge svåra allergiska reaktioner i solljus.

PAH-analys

Safe Control erbjuder analys av PAH med svarstider från 1 dag.

Utöver enbart PAH har vi paket där förekomst av PAH, olja, metaller, aromater, alifater och BTEX även analyseras.

Provmängd
Mängden material som behövs är ca 2 dl (ca 200 gram).

Ring oss på 031-65 64 70 om du har några frågor!

Här kan PAH förekomma

Här följer en lista över platser och material där PAH vanligtvis kan förekomma. I listan tar vi hänsyn till det samband som finns när vårt laboratorium får in material för PAH-analys.

Tjärprodukter (tjära, bitumen, stenkol) innehållande PAH kan finnas på olika platser.

 - Asfaltsbeläggning, äldre
 - Asfaltsgolv
 - Badrumsväggar (fuktisolering/tätskikt)
 - Bildäck och cykeldäck (HA-oljor)
 - Bjälklagsfyllning med slagg (koksaska)
 - Förorenade jordmassor
 - Gummiduk för bullerdämpning (HA-oljor)
 - Gummigranulat, ex. utfyllnadsmaterial i konstgräsplaner
 - Husgrunder/grundmurar (fuktisolering/tätskikt)
 - Kreosotimpregnerat trä
 - Kylrum isolerade med bitumenimpregnerad kork
 - Matarkabel
 - Tegel i rökgångar
 - Takpapp (tjära)
 - Tjära
 - Tjärpapp

Tjärasfalt

Det vanligaste materialet vi får in till laboratoriet för PAH-analys är asfalt. Äldre asfaltsbeläggningar kan innehålla stenkolstjära som förekom i vägtjära, vilket användes i mer än 50 år som slit- och bindlager över hela landet.

Användningen upphörde successivt i början på 1970-talet. Det underliggande bärlagret bestod av tjärindränkt makadam (tjärmakadam). En stor del av landets vägnät är asfalterad före 1973 vilket innebär att mycket tjärasfalt finns kvar. Vid arbeten  med asfalt som är lagd före 1975 bör provtagningar av PAH alltid göras.

 
Olika fackuttryck finns: Stenkolstjära, tjärasfalt, tjärballast, tjärmakadam, vägtjära...
HA-olja

HA-oljor (högaromatiska oljor) är en så kallad utfyllnadsolja. Flera av de PAH:er som finns i HA-oljor är klassificerade som cancerframkallande.

Oljorna är en restprodukt från den petrokemiska industrin. De används bland annat vid gummitillverkning för att förbättra beredning och hållbarhet (bildäck, gummimattor för ljuddämpning vid vägarbeten).

Bitumen

Bitumen är ett bindemedel bestående av kolväten, framställt ur petroleum - en benämning är asfalt. Det finns i ytbeläggning för körbanor (asfaltbetong), ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial. På grund av dess täthet används det som tätskikt på dammar, parkeringsdäck, broar och tak.

Läs faktabladet utställd av Miljöförvaltningen, Göteborgs stad om hanteringen av asfalt och tjärasfalt. [PDF]

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Telefon: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Telefon: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se