Analys av vatten från fordonstvättar

Safe Control ombesörjer analyser av avloppsvatten. Vi har certifierad provtagningspersonal som på plats tar erforderliga prov. Proverna analyseras utifrån förekomst av bland annat tungmetaller (bly, krom, nickel, kadmium och zink).

Safe Control: Fordonstvätt

Fordonstvätt av en viss omfattning är anmälningspliktig till kommunen enligt Miljöbalkens förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SNI-kod 50.201-1,prövningsnivå C).

Anmälningsplikten omfattar automatiska tvättanläggningar eller manuella tvättplatser vid bilvårdsanläggningar såsom bensinstationer, bilverkstäder, bilrekonditionering, gör-det-själv-hallar eller annan anläggning där fordonstvätt förekommer.

Egenkontroll och vattenanalys

Genom att bedriva egenkontroll ska verksamhetsutövare kunna uppfylla de krav som följer av miljöbalken och myndigheternas beslut. En del av egenkontrollen kan vara återkommande provtagningar av utgående avloppsvatten från tvättanläggningen. Exempelvis är det vanligt att provtagningar utförs en gång per år på tvättanläggningar som ligger från anmälningsnivån i tvättfrekvens och uppåt. Mycket stora tvättar kan behöva kontrollera sina utsläpp oftare.

Den bästa tidpunkten på året för provtagning är november till april, vilket är den mest miljöbelastade perioden på året.


Under provtagningen ska vanlig verksamhet råda så att det är ett turbulent vattenflöde. Samlingsprover tas av vår certifierade personal under en bestämd tid, exempelvis under en arbetsdag.

Kontakta oss för mer information och boka en tid för provtagning »

Miljöfarlig verksamhet

Miljöbalkens förordningar gäller även när man tvättar bilen på gatan, på parkeringsplatsen eller garageinfarten då förorenat vatten (avloppsvatten) ofta rinner ned i dagvattenbrunnen vars vatten kan hamna orenat i närmaste vattendrag. Tvättvattnet innehåller dels föroreningar från bilen (metaller, oljeprodukter och andra ämnen), dels kemikalier från bilvårdsmedlet.

Därför är denna typ av biltvätt betraktad som miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Bil/fordonstvättar ska ske på gör-det-själv-anläggningar eller i automattvättar där man har krav på rening.

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se