Utsläpp av förorenat vatten

Förorenat processavloppsvatten och förorenat dagvatten betraktas juridiskt som avloppsvatten.

Det är många lagar och bestämmelser att hålla reda på för företag som släpper ut, eller planerar att släppa ut, avloppsvatten i det kommunala avloppsnätet, bland annat Lagen om allmänna vattentjänster (Vattentjänstlagen) SFS 2006:412 och respektive kommuns "Allmänna bestämmelser om hur VA-anläggningen får användas" (ABVA).

Avloppsvatten släpps ut från många olika processer och verksamheter. Exempel är tvättning och färgborttagning från tak och fasader, fordonstvättsanläggningar, avloppsvatten från industri- och upplagsområden och processvatten från miljöfarliga verksamheter.

Ansvaret för utsläpp av förorenat vatten ligger på verksamhetsutövaren. Enligt Miljöbalken omfattar ansvaret även att ha kunskap om vilka miljöeffekter verksamheten orsakar eller kan orsaka. På vissa branscher ställs särskilda krav på intern rening innan utsläppen får avledas till avloppsnätet. Det gäller till exempel bil- och fordonstvättar, tandläkarmottagningar, livsmedelsverksamhet, sjukhus- och verkstadsindustri.

Kontaktpersoner

Sandra Johansson
Ansvarig Miljöteknik
Tel: 031-65 64 88
sandra.johansson@safecontrol.se

Catarina Wernlund
Tel: 031-65 64 93
catarina.wernlund@safecontrol.se