Standard: SS-EN 1090

Den 1 juli 2014 trädde kravet på CE-märkning enligt den nya standarden SS-EN 1090 i kraft. Den nya standarden och CE-märkningen berör i olika grad alla aktörer som tillverkar och levererar bärande komponenter och byggsatser i stål för byggnader. Det innebär att tillverkaren från den 1 juli måste vara certifierad för att tillverka och leverera stålkonstruktioner.

En tillverkare är, enligt byggproduktförordningen, en fysisk eller juridisk person som tillverkar, eller låta konstruera eller tillverka, en byggprodukt och saluför den under eget namn eller varumärke. Tillverkaren kan alltså ansvara även för underleverantörer, stålgrossister, konstruktörer, etc.

Den som ansvarar för CE-märkningen måste ha ett certifikat i enlighet med SS-EN 1090. Att inte certifiera verksamheten enligt SS-EN 1090 innebär att företaget inte kan CE-märka de produkter man tillverkar och levererar till en byggarbetsplats. I sådana fall måste kravens uppfyllande verifieras genom utökad mottagningskontroll inklusive provning av fristående sakkunnig som är certifierad enligt regler från Boverket. Att genomföra en certifiering kräver en del arbetsinsatser från företagets sida och kan ta 1-6 månader, beroende på förutsättningarna i det aktuella fallet.

Provning av svets och svetsförband

Safe Control har lång erfarenhet av provningar för att säkerställa svetsprodukter.

Provningar enligt SS-EN 1090-1

Vi utför mekaniska provningar, kemiska analyser och metallografiska undersökningar för att säkerställa svetsprocedurer enligt SS-EN ISO 15614-1.

Provningar enligt SS-EN 1090-2

Vi kontrollerar rätvinkligheten, profildjupet och hårdheten på kapade ytor enligt SS-EN ISO 1090-2 och SS-EN ISO 9013 när det gäller kapning (termisk skärning).

Kontaktperson

Johan Ageryd
Ansvarig Metallografi
Telefon: 031-65 64 94
johan.ageryd@safecontrol.se

Dan Mattsson
Telefon: 031-65 64 82
dan.mattsson@safecontrol.se